brandskyddskontroll

Den 1 jan 2004 ersattes den tidigare sotningslagen med den nya lagen om skydd mot olyckor - LSO2003:778, där anges att kommunen skall i brandförebyggande syfte  ansvara för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Brandskyddskontrollen får endast utföras utav den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister i anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister och felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:
*Sotbildning och beläggningar
*Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
*Temperaturförhållanden
*Tryckförhållanden och täthet
*Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla delar av huset som skorstenen passerar.
Brandskyddskontrollen skall ske med intervall som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har fastställt.